گزارش و گفتگو

تاریخ انتشار : 30/10/1395 - 15:22

کد خبر : 17167

چاپ
آسیه نصیری کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛

شهرهای شمالی بهترین مناطق گردشگری ایران

شهرهای شمالی بهترین مناطق گردشگری ایران
توجه به فضای سبز شهری در استراتژی توسعه شهری (CDS) در واقع گام اساسی در جهت نیل به توسعه پایدار شهری است.

به گزارش دریاسر ، با توجه به اینکه شهرهای شمالی ایران یکی از بهترین نقاط در جذب گردشگر می باشد شما نقش کاربری فضای سبز را در استراتژی توسعه شهرهای شمالی را چگونه ارزیابی می کنید؟
توجه به فضای سبز شهری در استراتژی توسعه شهری (CDS) در واقع گام اساسی در جهت نیل به توسعه پایدار شهری است.چنانچه هدف از توسعه شهرها، حرکت به سوي پایداري شهري باشد، طرح استراتژي توسعه شهري بدلیل فراهم نمودن مبانی توسعه اقتصادي شهرها و از این رهگذر حفظ محیط زیست و توسعه اجتماعی بدلیل دارا بودن فرایندهاي مشارکتی میتواند مسیر همواري در جهت توسعه پایدار شهري تلقی گردد. مرور روند تاریخی ، شکل گیری و گسترش  شهرهای شمالی نشان دهنده وجود ارتباط مستقیم میان رشد و توسعه شهر با زیبایی طبیعی نظیر جنگل و دریاست که تدریجاً به یک مرکز توریستی تبدیل شده است در نتیجه عامل توریستی بودن شهر باید مورد توجه مسئولین و شهروندان قرار گیرد تا با مشارکت یکدیگر به توسعه پایدار شهری دست یابند. توسعه غیرمنطقی و عدم رعایت اصول و ضوابط علمی شهرسازی نوین و الزامات زیست محیطی در ابعاد گوناگون عوارض متعددی از قبیل تخریب باغات و مزارع اطراف شهر، الحاق روستاهای اطراف با شهر، تخریب منابع زیست محیطی، وجود شهرک صنعتی از قبیل آلودگی هوا، صدا را به دنبال داشته است. این در حالی است که توسعه زمانی قابل قبول است که منجر به تخریب و زوال طبیعت و منابع آن نشود. با ازدياد جمعيت و جهت گیری توسعه عمودی در شهرها بیش از هر عامل دیگر به شرایط طبیعی مکان شهری وابسته است در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی شهرهای شمالی ادغام شدن با بافت روستاهاي مجاور است که توسعه شهري را در آينده اي نه چندان دور با مشكلات فراواني روبرو مي سازد و گروههاي سني مختلف شهروندان نياز به آرامش روحي و جسماني دارند تا با تندرستي و سلامتي كامل در شهر به كار و زندگي مشغول باشند. ضرورت ايجاد و نگهداري فضاهاي سبز شهری نيازمند مديريت همه جانبه و مشاركت شهروندان را مي طلبد و می توان آن را به عنوان يك عنصر از عناصر بافت شهري در نظر گرفت. توسعه پایدار در شهرهای شمالی زمانی اتفاق خواهد افتاد که به تمامی اجزای تشکیل دهنده شهر توجه شود و طرح استراتژی توسعه شهری می تواند بستر کلیه طرح های شهری قرار گرفته و با توجه به راهبردهای آن که به طور همزمان زمینه ساز تحقق توسعه پایدار شهری شود، توسعه شهری که پایداری شهری را تحکیم نماید نه آنکه خود بر ناپایداری بیافزاید. در شهرهای شمالی توجه مديران شهري و كارشناسان فضاي سبز شهرداري با هدف زيباسازي و پيرايش محيط بوده است. بنابراين برای حل مشکلات مربوطه در چنين شرايطي تحليل فضاي سبز از ديدگاه اكولوژيكي امري است نيازمند تلاش و بررسي كليه پارامترهاي موثر ،بطور منطقي باید  از دو برنامه در این حیطه استفاده نمود: اول از يك سو به تامين بخشي از هزينه ها با احداث و نگهداري فضاي سبز و پارکها مبادرت ورزيد و از سوي ديگر ضمن آگاه سازي آحاد مردم موجب مي شود تا به فضاي سبز كمتر صدمه و آسيب وارد شود تا بتوان با مشاركت شهروندان به كاهش هزينه ها مبادرت  مي كند. دومین برنامه حركت به سوي شهر شهروندمدار از طريق آموزش و تغيير ديدگاهها و رفتارهاي مردم، مديران شهري بوده تا اين حقيقت را بپذيرند كه در آينده راهي جز مشاركت آحاد شهروندان و تقويت آن باقي نمي ماند. در برنامه ریزی راهبردی   طرح های احداث و توسعه فضاهای سبز نیازمند سلسله مراتبی از فضاهای سبز با مقیاس های مختلف و کاربردها و عملکردهای مکمل به لحاظ محیطی و اکولوژیکی می باشیم. رعایت سلسله مراتب در طراحی پارک ها و فضاهای سبز منجر به به تنوع ساختاری این قسم فضاها نیز می گردد و در میزان دسترسی و ارتقای عملکرد اجتماعی و برآورده نمودن نیاز طیف وسیعتری از استفاده کنندگان نیز موثر می باشد. به طور كلي هدف از برنامه ريزي و مکان يابي فضاهای سبز به حداکثر رساندن دسترسيها و يا به حداقل رساندن سفرهای درون شهري براي جمعیت استفاده كننده از اين فضاها مي باشد و دستیابی به اين هدف مستلزم توزیع فضايي مناسب پارکها و فضاهای سبز در سطح شهر است و بايد در روندي طولانی گسترش فضاي سبز به موازات گسترش شهر به عنوان يك الگوي كاربري زمين در رقابت با ساير كاربريها اهميتي همتراز پيدا كند و براي پاسخگويي به نیازهای شهروندان بايد از تغيير و تبديل زمينهايي كه داراي كاربري فضاي سبز است و در آن بنايي احداث شده است از طريق ابزارهاي قانوني و ضوابط و اصول شهرسازي كه در طرح های توسعه شهری بيان شده است، جلوگيري كرد. طرح استراتژی توسعه شهری می تواند بستر کلیه طرح های شهری مانند طرح راهبردی فضای سبز شهری است چرا که اصول و محتوای کلیه طرح های توسعه شهری را در راستای توسعه پایدار شهری سوق می دهد.
 

نویسنده : رضا خدری روزنامه نگار و استاد دانشگاه

دیدگاه شما در مورد : شهرهای شمالی بهترین مناطق گردشگری ایران

شهرهای شمالی بهترین مناطق گردشگری ایران